Read e-book online Sri Hanuman Chalisa - with Hindi Text and English PDF

By Unknown

Gita Press Code: 1528

Show description

Read Online or Download Sri Hanuman Chalisa - with Hindi Text and English Translation PDF

Similar religion books

Ludwig Feuerbach's The Essence of Christianity PDF

An important paintings of the famed German thinker, this 1841 polemic--in the acclaimed translation by means of the distinguished English novelist George Eliot--asserts that faith and divinity are outward projections of internal human nature. Feuerbach's critique of Hegelian idealism excited instant overseas consciousness — Marx and Engels have been fairly encouraged.

Early Christian Manuscripts: Examples of Applied Method and by Thomas J. Kraus, Tobias Nicklas PDF

For the reconstruction of early Christianity, the lives of early Christians, their international of rules, their methods of dwelling, and their literature. Early Christian manuscripts - records and literary texts - are pivotal archaeological artefacts. despite the fact that, the manuscripts usually got here to us in fragmentary stipulations, incomplete or with gaps and lacking traces.

Get Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other PDF

Secret and secrecy have been significant options within the ritual, rhetoric, and sociological stratification of vintage Mediterranean religions. That the last word nature and workings of the divine have been mystery, and both couldn't or shouldn't be printed other than as a secret for the initiated, was once largely authorised between Pagans, Jews, after which Christians, either Gnostic and another way.

Read e-book online Die Basilius-Übersetzung des Georg von Trapezunt in ihrem PDF

George of Trebizond (1396–1472/3) is one of the so much colourful figures of early Italian humanism. His translation of the dogmatic works of St. Basil the good, commissioned via Cardinal Bessarion, can be obvious not just within the context of the solidarity Council of Ferrara-Florence but additionally by way of its singular position within the Plato-Aristotle controversy and in George’s significant falling-out with Bessarion.

Additional info for Sri Hanuman Chalisa - with Hindi Text and English Translation

Example text

Hail, Hail, Hail, to thee O Hanumån, my master, be as graceful to me as my godly preceptor. ¡ÙU ‚à ’Ê⁄U ¬Ê∆U ∑§⁄U ∑§Ù߸– ¿ÍU≈UÁ„U ’¢ÁŒ ◊„UÊ ‚Èπ „UÙ߸H 34 * ›r∂ Hanumånacål∂så * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jo sata båra på¢ha kara ko∂, chµu¢ahi ba≈di mahå sukha ho∂. One who recites this (Hanumånacål∂så) one hundred times, he is released from bondage and experiences the Supreme Bliss. ¡Ù ÿ„U ¬…∏ÒU „UŸÈ◊ÊŸ ø‹Ë‚Ê– „UÙÿ Á‚Áh ‚ÊπË ªı⁄UË‚ÊH jo yaha paRhai hanumåna cal∂så, hoya siddhi såkh∂ gaur∂så.

U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Á‡Êfl¬@ÊˇÊ⁄USÃÙòÊ◊Ô˜ ŸÊªãº˝„UÊ⁄UÊÿ ÁòÊ‹ÙøŸÊÿ ÷S◊ÊXÔU⁄UʪÊÿ ◊„UE⁄UÊÿ– ÁŸàÿÊÿ ‡ÊÈhÊÿ ÁŒªê’⁄UÊÿ ÃS◊Ò “Ÿ”∑§Ê⁄UÊÿ Ÿ◊— Á‡ÊflÊÿH ◊ãŒÊÁ∑§ŸË‚Á‹‹ø㌟øÌøÃÊÿ ŸãŒËE⁄U¬˝◊ÕŸÊÕ◊„UE⁄UÊÿ– ◊ãŒÊ⁄U¬Èc¬’„ÈU¬Èc¬‚ȬÍÁ¡ÃÊÿ ÃS◊Ò “◊”∑§Ê⁄UÊÿ Ÿ◊— Á‡ÊflÊÿH Á‡ÊflÊÿ ªı⁄UËflŒŸÊé¡flÎ㌂Íÿʸÿ ŒˇÊÊäfl⁄UŸÊ‡Ê∑§Êÿ– üÊËŸË‹∑§á∆UÊÿ flηäfl¡Êÿ ÃS◊Ò “Á‡Ê”∑§Ê⁄UÊÿ Ÿ◊— Á‡ÊflÊÿH flÁ‚DÔU∑ȧê÷ÙjflªıÃ◊Êÿ¸◊ÈŸËãº˝ŒflÊÌøÇÊπ⁄UÊÿ – øãº˝Ê∑¸§flÒEÊŸ⁄U‹ÙøŸÊÿ ÃS◊Ò “fl”∑§Ê⁄UÊÿ Ÿ◊— Á‡ÊflÊÿH ÿ (ˇÊ) ôÊSflM§¬Êÿ ¡≈UÊœ⁄UÊÿ Á¬ŸÊ∑§„USÃÊÿ ‚ŸÊßÊÿ– ÁŒ√ÿÊÿ ŒflÊÿ ÁŒªê’⁄UÊÿ ÃS◊Ò “ÿ”∑§Ê⁄UÊÿ Ÿ◊— Á‡ÊflÊÿH ¬@ÊˇÊ⁄UÁ◊Œ¢ ¬Èáÿ¢ ÿ— ¬∆UÁë¿Ufl‚¢ÁŸœı– Á‡Êfl‹Ù∑§◊flʬAÙÁà Á‡ÊflŸ ‚„U ◊ÙŒÃH H ßÁÃH U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ›ivapa¤cåk¶arastotram någendrahåråya trilocanåya bhasmå∆garågåya mahe‹varåya, nityåya ‹uddhåya digambaråya tasmai ënaí kåråya nama¨ ‹ivåya.

Ivåya gaur∂vadanåbjavændasµuryåya dak¶ådhvaranå‹akåya, ‹r∂n∂lakaƒ¢håya væ¶adhvajåya tasmai ë‹iíkåråya nama¨ ‹ivåya. vasi¶¢hakumbhodbhavagautamåryamun∂ndradevårcita‹ekharåya, candrårkavai‹vånaralocanåya tasmai ëvaíkåråya nama¨ ‹ivåya. ya (k¶a) j¤asvarµupåya ja¢ådharåya pinåkahaståya sanåtanåya, divyåya devåya digambaråya tasmai ëyaíkåråya nama¨ ‹ivåya. pa¤cåk¶aramida≈ puƒya≈ ya¨ pa¢hecchivasa≈nidhau, ‹ivalokamavåpnoti ‹ivena saha modate.

Download PDF sample

Sri Hanuman Chalisa - with Hindi Text and English Translation by Unknown


by Daniel
4.5

Rated 4.79 of 5 – based on 14 votes